NEWS

Covid19 Consultation Phone Lines

Shinagawa Info
2021/08/25


Shinagawa Info

8-25-2021


Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Covid 19 consultation phone lines.


Iba’t-ibang kaso ng COVID 19 ang nakumpirma din sa Shinagawa City.

Hinihiling na gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang impeksyon tulad ng pagsuot ng mask, hugasang maigi ang inyong mga kamay at iwasan ang 3Cs na “Closed spaces, Crowded places at Closed contact”.


Para sa konsultasyon tungkol sa impeksyon ng Covid 19, pakitawagan ang mga numero:


Kung kayo ay may sintomas tulad ng lagnat ngunit walang family doctor, tumawag sa Tokyo Metropolitan Fever Counseling Center sa 03-5320-4592.

Sila ay bukas 24 hours a day at makakausap sa labing-dalawang lengguahe.


Kung kayo ay isang dayuhan na nais komunsulta tungkol sa pagkalat ng impeksyon o naging impact nito sa pamumuhay ay tumawag sa Tokyo Metropolitan Multilingual Counseling Navi sa 03-6258-1227.

Sila ay matatawagan sa weekdays lamang at makakausap sila sa labing-limang lengguahe.


Para sa mga katanungan tungkol sa coronavirus vaccination ay pakitawagan ang Shinagawa City New Coronavirus Vaccination Call Center sa 03-6633-2433 sa English at Chinese.


---

(Audio) 8-25-2021 Nasa Himpapawid - “Covid19 Consultation Phone Lines”

---


品川区から、新型コロナウイルスに関する相談窓口についてのお知らせです。


品川区内でも、複数の感染が確認されています。

マスクの着用、手洗いを徹底し、密閉、密集、密接の3密を避け、感染対策をお願いします。


感染症相談窓口は次の通りです。


・発熱などの症状がある方のうち、かかりつけ医がいない方は、東京都発熱相談センター 電話番号 03-5320-4592 まで、ご相談ください。

12言語で、24時間対応しています。


・感染拡大に伴う不安や生活への影響に関する外国人の方のご相談は、東京都多言語相談ナビ 電話番号 03-6258-1227 までお願いします。

15言語で、平日のみ対応しています。


・新型コロナウイルスワクチン接種のお問い合わせは、品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター 電話番号 03-6633-2433 までお願いします。

英語と中国語で対応しています。