NEWS

Mahanda sa Biglang Pagbuhos ng Ulan sa inyong lugar

Shinagawa Info
2021/09/01


Shinagawa Info

9-1-2021


Ang malakas na ulan dahil sa bagyo at iba pa ay nangangailangan na ibayong pag-iingat.

Upang maiwasan ang damage dulot ng baha dahil sa malakas na ulan sa iba’t-ibang lugar, mahalaga na maglikom ng impormasyon tungkol dito at paghandaan sa inyong pang-araw-araw.


Ang Shinagawa City ay gumagamit ng iba’t-ibang uri ng media tulad ng Shina-mail and SNS upang maibahagi ang emergency/disaster prevention information.

Para maayos na makatanggap ng impormasyon kapag may maganap na kalamidad, makakatulong kung magparehistro o sundan ang mga ganitong serbisyo bago pa man mangyayari.


Manatiling updated sa pinakabagong kondisyon ng panahon sa pamamagitan ng website ng Shinagawa City, mga website ng Japan Meteorological Agency at Tokyo Metropolitan Government at Cable TV Shinagawa.


Para sa mga katanungan, pakitawagan ang Disaster Prevention Section ng Shinagawa City Office sa 03-5742-6695.


---

(Audio) 9-1-2021 Nasa Himpapawid - “Mahanda sa Biglang Pagbuhos ng Ulan sa  inyong lugar”

---


台風などによる大雨には注意が必要です。

集中豪雨による浸水被害を防ぐには、大雨に関する情報の収集や日頃の備えが大切です。


品川区では、しなメールやSNSなど、様々なメディアを活用して、緊急・防災情報などを発信しています。

災害時にスムーズに情報を受け取ることができるよう、事前に各サービスを登録・フォローしておくと便利です。


品川区や気象庁、東京都などのホームページやケーブルテレビ品川などを確認し、最新の気象情報を把握してください。


お問い合わせは、品川区役所 防災課 電話番号03-5742-6695までお願いします。